Sve promene Novosti

Menjali smo program Račun! Zašto? Mora neko svu tu kafu i da potroši
Šalu na stranu... Svi mi težimo da budemo najbolji što možemo, a takav poduhvat zahteva konstantno nadograđivanje i usavršavanje. U tom smislu naš, a nadamo se sada i vaš, program za izradu računa, teži da bude bolji i zadovoljava vaše potrebe.

Oni su deo tima

Ovlašćeni HARD office zastupnici:
Agencija InfUse, Zrenjanin
vl.Sanja Ralić

www.infuse.co.rs | 063 514 254

Databajt, Novi Sad
vl.Dragoslav Ljubičić

ljubicic.gile@gmail.com | 063 555 196


Istorija promena

Verzija 3.43

- prosiren broj mesta za korisnicko ime i lozinku za slanje elektronskih racuna
- dodate nove kategorije poreskih oslobodjenja
- proverava se postojanje servisa eRacun prilikom pokretanja programa
- poziv pregleda SEF podataka u meniju pregleda racuna
- ispis poruke gde se pokreće SEF pregled

Verzija 3.42

- odabir tipa poreskog oslobodjenja
- prosirena mejl adresu kupca na 50 karaktera
- polja za unos broje porudzbenice i ugovora
- izmenjen algoritam za ispis labele "Ukupno" na totalu stavki
- dozvoljen upis negativnog broja dana u valuti
- provera strukture baza podataka kroz meni Odrzavanje

Verzija 3.41

- automatsko dodavanje i ispis vodecih nula na JBKJS broj
- na unosu podataka o kupcu "prosireni unos" je predefinisana opcija
- na prosirenom unosu podataka o kupcu kod kontakta kupca je dodat opis da je predviđen za e-mail
- na spisku kupaca dodata je adresa i maticni broj
- dodata je opcija izvoza spiska kupaca

Verzija 3.40

- omogućen upis JBKJS broja kupca
- aktivirana opcija slanja eRačuna

Verzija 3.39

- provera da li je otvorena nova poslovna godina se radi na pregledu spiska racuna
- opcija za prenos racuna i otpremnica iz stare godine u novu, ako su pogresno knjizeni
- knjiga izdatih racun i rekapitulacija racuna uskladjeni sa poreskim oslobodjenjem na racunu
- novi link za informacije za uplatu licence
- upozorenje pre stampe dokumenta kad dokument nema stavke
- priprema programa za izdavanje elektronskih racuna
- optimizacija programskog koda

Verzija 3.38

- kad je korisnicki font na racunima veci od 8 tekst roka i valute placanja prelama se u dva reda
- na stampi reda racuna, kod artikala sa opisnim nazivom, stampa se minimum jedan red u situacijama u kojima je artikl oznacen da je opisni, a nije unet opis
- informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na HARD office web stranu
- preuzimanje racuna sa HARD office servera
- uskladjen uporedni pregled licenci sa novim modelom licenciranja programa
- ispravljen ispis o statusu programa dok se proverava licenca
- vracene funkcionalnosti racuna koje su bile privremeno blokirane radi provere statusa
- smanjeno vreme konekcije na FTP server radi provere licence i nove verzija
- ispravka na izvestaju Rekapitulacija po robi za uneta dokumenta
- gramaticke ispravke na formi racuna

Verzija 3.37

- informacije o uskladjenosti programa sa zakonskom regulativom izdavanja e-računa (tekst se isključuje nakon klika na isti)
- štampa računa bez pečata i potpisa, sa jedinstvenim identifikatorom, sad je predefinisano uključena (korisnik može isključiti tu opciju u podešavanjima)
- dodatne kontrole i upozorenja korisniku ako je program instaliran ili kopiran u sistemski folder ili u folder u kojem program nema prava čitanja/pisanja
- ispravka kod formiranja poziva na broj po modelu 97 kod štampe računa na više strana
- ispravka ispisa iznosa za plaćanje računa za iznose preko 99,999,999.99
- ispravka nedostatka YU fonta na štampi pojedinih dokumenata
- omogućena pretraga kupaca po PIB-u, u polju "Naziv kupca", tokom unosa računa
- na štampi KIR ispravljen redosled štampe ako ima više računa u istom danu (spisak se dodatno sortira po broju računa)
- na štampi računa ispisuje se broj tekućeg računa u tekstu klauzula računa u delu "Molimo Vas da obavezu po ovom..."
- dodatne kontrole kod otvaranja nove poslovne godine
- nakon potvrde odabranog artikla ukida se filter pretrage nad artiklima (ako je bio aktivan)

Verzija 3.36

- pretraga robe/usluga na unosu računa sa Ctrl+F
- odabir robe/usluga na unosu računa pritiskom na Enter na spisku robe/usluga
- potvrda pre brisanja svih stavki na unosu računa
- ako su cena bez pdv-a i cena sa pdv bez decimala i cena sa rabatom se štampa bez decimala
- poziv na broj po modelu 97
- povećan iznos uplate po računu i uplate kupca na iznose do 999,999,999.99
- povećan ispis salda na kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
- povećan ispis salda na zbirnoj kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
- SMS aktivacija licence zamenjena telefonskom aktivacijom (samo za korisnike koji nemaju internet konekciju)

Verzija 3.35

- dadat unos i štampa matičnog broja firme i kupca (uskladjivanje sa izmenama Zakona o trgovini)
- nova opcija na unosu računa (desni klik na tabelu stavki) "saberi iste" stavke na računu ako su isti šifra, cena i rabat
- mogućnost izrade predračuna sa poreskim oslobodjenjem
- ispravljen problem koji je nastajao sa iznosom plaćanja kada je račun sa poreskim oslobodjenjem, a roba sa stopom PDV 0%
- obračun stanja zaliha se radi sa više decimala (zbog preciznosti zalihe kod korisnika koji rade sa količinama sa većim brojem decimalnih mesta)
- preporučena valuta plaćanja kod kupaca
- posle 5 uzastopnih poruka da ne postoji arhiva podataka program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku

Verzija 3.34

- optimizacija u upravljanju bazama podataka za unapredjenje stabilnosti programa
- učitavanje adekvatnog spiska nakon prvog klika korisnika na odabranu opciju
- automatska online aktivacija licence (ako je ostalo više od 30 dana na HARDoffice FTP serveru)
- na spisku kupaca učitava se polje Naziv 2
- pretraga kupaca u računu i na spisku kupaca po polju Naziv 2
- mogućnost promene poslovne godine nakon isteka licence
- korekcija labela za korisnike iz Hrvatske
- izmene u proračunu prelamanja strane na štampi računa
- vizuelne promene osnovnog menia
- program više ne čita podatke iz Registry baze za utvrdjivanje skalabilnosti programa
- informacija o preuzimanju računa u elektronskoj formi na pregledu informacija za uplatu licence
- pretraga artikala po filteru na unosu artikala na račun
- podešavanja vezana za informaciju o arhiviranju programa i podataka

Verzija 3.33

- omogućen unos/snimanje šablona različitih klauzula za više firmi
- rekapitulacija po robi na računima, predračunima i otpremnicama po datumu i od broja do broja
- upozorenje korisniku programa ako arhiva podataka nije radjena više od 30 dana
- za korisnike iz Crne Gore promena stope PDV sa 19% na 21%
- korekcija prikaza računa sa oslobodjenjem na spisku i kartici kupca
- zbirna kartica kupaca po filteru

Verzija 3.32

- opcija ispisa jedinstvenog identifikatora i zakonske regulative za račune bez pečata i potpisa
- promena teksta zakonske regulative za račune bez pečata i potpisa od strane korisnika
- ispravljen ispis teksta zaglavlja otpremnice kod otpremnica na više štampanih strana
- ispravljen ispis podataka o licu koje je predalo otpremnicu
- na štampi spiska kupaca štampa se i PIB kupca
- kolona vrednost štampa se u skladu sa odabranom kolonom cene
- ispravljeno pogrešno štampanje mesta izdavanja umesto mesta računa u specifičnoj kombinaciji programskih podešavanja
- ispravljeno učitavanje klauzula novog računa u radu sa više firmi u mrežnom okruženju

Verzija 3.31

- omogućen unos pojedinačne količine do 99 miliona
- opis u zaglavlju KIR prilagodjen regionu
- ispravljeno: otpremnice se nisu učitavale nakon dvoklika na brzom pregledu
- korisnički format kolona za štampu otpremnice
- rekapitulacija otpremnica
- informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
- validacija podataka o firmi prilikom aktivacije licence
- ispravljeno: problem sa sortiranjem stavki računa klikom na poslednju kolonu bez podataka
- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

Verzija 3.30

- prilikom brisanja stavke računa pogrešno je računat prikaz salda računa na ekranu ako je obrisana stavka imala različitu stopu poreza od trenutno odabrane stavke na spisku robe/usluga
- dok se učitavaju podaci nije moguće aktivirati drugu akciju u programu
- provera da li je otvorena nova poslovna godina i informacije o proceduri otvaranja
- upit slanja error fajla na HARD office FTP server kao opcija u podešavanjima

Verzija 3.29

- izmena u modelu validacije PIB/JMBG/JIB/ID/OIB broja prilikom aktivacije licence
- ispravka prekida rada programa prilikom poništenja licence
- ako nije označena kolona vrednost ili bilo koja kolona cene, na štampi računa/predračuna/otpremnice ne štampa se saldo dokumenta
- provera zip fajla za uvoz novih podataka (ako ne postoje svi potrebni fajlovi uvoz se prekida)
- prilikom učitavanja spiskova proverava se da li je otvorena aktuelna baza podataka
- štampa stanja zalihe koja je različita od nule
- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

Verzija 3.28

- ispravke u pozicioniranju ikonice za snimanje klauzule računa
- FTP sinhronizacija za korisnike Premium licence
- optimizacija programskog koda za unapređenje stabilnosti programa
- izmene oznaka za region Hrvatska
- za korisnike van Srbije poruka da SMS aktivacija nije moguća
- dodatna poruka da SMS aktivacija ne podrazumeva plaćanje putem SMS-a
- Saldo Salda na Zbirnoj kartici kupaca (koliko su svi kupci dužni)
- FTP sinhronizacija briše arhive starije od 7 dana
- u polje PIB/JMBG može se upisati i podatak BPG (Broj Poljoprivrednog Gazdinstva)
- kada se u polje PIB/JMBG/BPG upiše podatak koji ima 12 cifara program ispisuje BPG (opciju je moguće isključiti u podešavanjima)
- u fajl sa informacijama o grešci upisuje se verzija programa i vreme pokretanja i završetka programa
- poruke korisniku ukoliko program ima problem sa čitanjem i pisanjem podataka
- poruke korisniku ukoliko program ima problem sa pristupom mreži ili sa oštećenim podacima
- poruke korisniku ukoliko program ne može da pronađe fajl na zadatoj lokaciji
- rešen problem pucanja programa kod štampe Zbirne kartice kupaca ako postoji uplata, a kupac je obrisan
- pretraga robe i usluga po delu šifre
- prečice na tastaturi na pregledu spiskova (T-traži, D-dodaj, I/Enter-izmeni, O-osveži)
- onemogućen unos predefinisanog rabata kupca preko 99.99%
- ukinuta poruka Sortiranje u toku kad se klikne na zaglavlje kolone koja nema sadržaj
- opcije menia Odrzavanje i Pomoc dodate i na meni Info (zbog korisnika sa niskom rezolucijom)
- PTT kupca se štampa na predračunu i otpremnici

Verzija 3.27

- ispravka na unosu stavki računa, ako ne postoje podaci o robi, program se pozicionira na usluge
- dodata brendirana HARD office daljinska podrška (i uklonjene podrške AmmyyAdmin i U2ME)
- rad u opsegu (od-do) kod brojeva (računa/predračuna/otpremnica) i šifara (kupaca/robe/usluga) (Premium licenca)
- automatski upis opsega (Premium licenca)
- prijem samo novih podataka (računa/predračuna/otpremnica/kupaca/robe/usluga)
- prijem samo novih matičnih podataka (kupaca/robe/usluga)
- ispravka na štampi napomene kod otpremnica
- ispravljeno pozicioniranje dugmeta za snimanje klauzula
- period na kartici robe
- totali ulaza i izlaza na kartici robe
- zbirna kartica kupaca po datumu valute na određeni datum
- neke od najčešće korišćenih podopcija u meniu su odmah vidljive
- za proveru nove verzije program ne čeka više od 30 sekundi ukoliko je internet konekcija zauzeta

Verzija 3.26

- opcije zabrane brisanja računa za korisnike sa premijum licencom
- rešen problem sa prikazom kolona na rekapitulaciji računa
- na kartici robe ispisuje se podatak jedinica mere
- povećano polje cene na 99 miliona
- opcija da se godina piše kao dodatak broju računa
- na unosu stavki računa, ako ne postoje podaci o robi, program se pozicionira na usluge
- izmene u citanju ID broja raćunara ako u imenu korisnika postoje specijalni karakteri

Verzija 3.25

- rekapitulacija računa
- mogućnost štampe dodatne slike na računu (samo sa Premium licencom)
- ispravka pucanja programa kad se pokuša štampa računa bez stavki
- dodatne kontrole prilikom promene veličine prozora
- mogućnost otvaranja nove poslovne godine i sa mrežnog diska
- podopcije Promeni poslovnu godinu i Nova poslovna godina odmah vidljive ulaskom u meni Firma

Verzija 3.24

- dodata je mogućnost unosa početnog stanja kupaca
- novi izveštaj Zbirna kartica kupaca (i po datumu valute) tj. Saldo dugovanja svih kupaca
- prenos salda kupaca u početno stanje u novoj godini
- prenos zalihe u novu godinu
- kontrola "Win8 scaling factor" za bolje upravljanje toolbar opcijama
- tri opcije programa za daljinsku podršku (Ammyy/Aero Admin, Im Pc Remote i U2ME)
- opcija/napomena za poresko oslobodjenje
- uporedna tabela licenci gasi se klikom na bilo koji deo programa
- ispravljen ispis iznosa slovima za vrednosti koji su u rasponu od -0.99 do 0.99

Verzija 3.23

- za BiH dodat novi izbor Republika Srpska / Federacija (radi pravilnog ispisa JIB/ID i PIB/PDV)
- korekcija lokalizacije (ekavica/ijekavica)
- dodato mesto izdavanja računa u podacima o firmi
- opcija za štampu teksta br.lk. (u delu račun i robu primio)
- uvedena obavezna šifra kod svih opcija Briši sve
- opcija da se ne štampa tabela rekapitulacije PDV-a za firme koje nisu PDV obveznici
- tekst Cena sa PDV-om zamenjen tekstom Prodajna cena za firme koje nisu PDV obveznici
- dodato polje za unos broja fiskalnog isečka
- opcija da račun koji je uradjen po fiskalnom isečku ne skida zalihu

Verzija 3.22

- podešavanja broja decimala (količine/cene) koja su se odnosila na štampu od sad se odnose i na polja unosa
- razdvojene stope poreza za CG na 19% (opšta) i 7% (posebna)
- rešen problem sa aktivacijom licence iz BiH sa JIB brojem
- program ne štampa PEPDV broj ako nije unet
- CG: omogućen unos PDV broja za kupca, a štampa se PDV broj samo ako je unet
- BiH: štampa se samo broj koji je unet kod kupca PIB ili JIB (ako su uneta oba štampa se samo PIB)
- BiH: zamenjeni su brojevi PIB i JIB u podacima o firmi
- korigovana zamena formata PIB i PDV broja za CG
- uvedena delimična lokalizacija (ekavica/ijekavica)

Verzija 3.21

- otpremnice
- prijem i slanje podataka
- štampa KIR i KPO za period
- administratorska prava više nisu potrebna za rad programa
- optimizovan programski kod

Verzija 3.20

- Ispravljen prikaz PIB broja umesto JIB broja kod kupca na računima u BIH
- Opcija da se tekst PIB ne menja u tekst JMBG ukoliko polje PIB/JMBG nema 9 cifara
- Promenjen format PIB-a za CG u XX/XX-XXXXX-X (na štampi)
- Opcija ispisa teksta Račun je plaćen ako je valuta 0 ili negativan broj dana
- Knjiga paušalnih obveznika
- Opcija u podacima o Firmi da se odabere region

Verzija 3.19

- Izmene po posebnom zahtevu korisnika
- Na online registraciji polje za PIB/JMBG/PDV broj prihvata vodeću nulu
- Promena stope PDV sa 8% na 10%

Verzija 3.18

- Štampa podataka o vlasniku (opcija u podešavanjima)
- Izmene na modelu UNI-form (poseban zahtev korisnika)
- Izmene na modelu ABC Grafika (poseban zahtev korisnika)
- Aktivacija i deaktivacija kategorije Posebni zahtevi u podešavanjima
- Opcija da se ulaz u program zaštiti šifrom
- Omogućena uplata kupca sa negativnim predznakom
- Informacije o uplati licence u meniu Pomoć

Verzija 3.17

- Promenjena kontrola pristupa pojedinacnim klauzulama
- Uporedni pregled funkcionalnosti programa za razlicete licence
- Sitne promene u izgledu programa
- Prosirena polja Kontakt i Ulica kod podataka o firmi
- Dodato polje PTT broj kod podataka o kupcima (na prosirenom unosu)
- Prilikom prve promene poslovne godine proverava se strukture baza podataka za tu godinu
- Ako nije aktuelna tekuca poslovna godina informacija o tome se ispisuje korisniku
- Prilikom snimanja racuna/predracuna uvedena kontrola da li drugi korisnik menja isti dokument

Verzija 3.16

- Izmene u izgledu osnovnog menia
- Nove opcije - Održavanje i Pomoć
- Arhiviranje podataka iz menia Održavanje
- Ispravljena greška pristupa podacima iz prethodnih godina

Verzija 3.15

- Grupisanje srodnih opcija menia kod robe i usluga
- Mogućnost promene prodajnih cena za odredjeni koeficijent, procenat, vrednost
- Polja za unos PIB-a prihvataju i unos JMBG-a i format za korisnike u BiH
- Omogućen unos JIB broja za korisnike u BiH
- Poboljšan algoritam kod promene poslovne godine
- Izbor ispisa labela sa/bez Yu fonta (na primer: Račun/Racun)
- Novi šablon za stampu računa: UNI-form
- Snimanje teksta klauzule računa kao šablona za nove račune i povezivanje klauzule i računa
- Promenjen algoritam pristupa i kontrole strukture pojedinačnih baza računa
- Uvedena kontrola upisa prevelikog podatka kod Robe/Usluga
- Unos i izbor do 5 brojeva tekućeg računa

Verzija 3.14

- Šifra kupca, za nove korisnike programa, je sa 5 cifara
- Na modelu štampe ABC grafika, kad nije odabrana štampa na memorandumu, dodat je tekst sa datumom valute
- Prilikom izrade računa popunjava se opis robe/usluga i kad se odaberu sa spiska
- Padajući redosled računa na spisku nije više predefinisana vrednost
- Opcija pamćenja sortiranja spiskova (robe, usluga, kupaca, računa, predračuna) od strane korisnika
- Provera da li postoji nova verzija programa prilikom pokretanja programa (opcija se može isključiti u podešavanjima)
- Otvaranje nove poslovne godine prenosi i podatke programa Potvrda (ukoliko postoje na tom računaru)

Verzija 3.13

- Štampa vrednosti bez rabata i PDV (opcija u ini fajlu)
- Odabir kolona za štampu od strane korisnika
- Mogućnost odabira forme računa iz predefinisanih šablona
- Datum prometa dobara i usluga, ukoliko je sakriven, prati datum računa
- Pamti se status vidljivosti unosa datuma prometa dobara i usluga
- Otklonjene greške koje su nastajale kad je broj računa veći od 999999
- Otklonjena greška pucanja programa prilikom sortiranja pregleda po nepostojećoj koloni
- Odabir valuta (DIN, EUR, KM, HRK) i opcija štampe iznosa Slovima
- Priprema za iskazivanje transportnih veličina (paleta, koleta, bruto, neto, tara) na štampi računa
- Uvedena kontrola da li je program već pokrenut na računaru
- Proširen naziv robe/usluge dodavanjem opisnog naziva
- Unos opisa robe/usluga na računu i kod robe/usluge koja nije definisana kao opisna

Verzija 3.12

- Promena stope PDV sa 18% na 20%

Verzija 3.11

- Omogućeno 60 dana korišćenja programa kao registrovani korisnik (bez ograničenja koja ima besplatna verzije) prilikom prve instalacije
- Slanje error fajlova na HARD office ftp server (uz potvrdu korisnika programa) ili snimanje u error.zip fajl
- Ispravljena štampa zaglavlja računa u dva reda na novoj strani kada rekapitulacija poreza ne stane na prvu stranu
- Uputstvo za podešavanje Yu fonta na Win 7 OS
- Kontrola šifre 0 kod Kupca, Robe i Usluge
- Omogućena zasebna podešavanja programa za razičite firme u agencijskom modu
- Daljinska podrška (ammyy_admin_v3) na info strani

Verzija 3.10

- Izmenjena forma online registracije
- Produženo korišćenje demo verzije programa sa 8 na 30 dana
- Informacija o isteku licence produžena sa 8 na 30 dana
- Uvedena provera aktuelnog direktorijuma posle kreiranja PDF fajla uz pomoć virtuelnih PDF printera
- Ispravljen pogrešan ispis datuma prometa dobara i usluga u odredjenoj kombinaciji podešavanja ispisa zaglavlja
- Istorija promena na Info strani
- Preuzimanje nove verzije programa na Info strani

Verzija 3.09

- Prikaz računa na spisku po padajućem redosledu (opcija u podešavanjima)
- Naknadni rabat po celom računu
- Štampa podataka o računu [broj, mesto izdavanja, datum, datum prometa] u dva reda (opcija u podešavanjima)
- Štampa broja računa u prvom redu [odmah iza teksta RACUN] (opcija u podešavanjima)
- Isključen ispis teksta o rabatu kad nije odobren rabat
- Uklanjanje vodećih nula sa broja računa (opcija u podešavanjima)

Verzija 3.08

- Prošireni podaci o kupcu (tekući račun, drugi kontakt, preporučeni rabat, memo)
- Na unosu računa, pri odabiru kupca, vrši se predpunjenje rabata sa preporučenim rabatom kupca
- PIB i pretraga po PIB-u u pregledu kupaca
- Skraćeni format štampe računa
- Knjiga izdatih računa

Verzija 3.07

- Mogućnost rada sa Veleprodajnim cenama
- Nova opcija definisanja broja decimala cene sa PDV-a na štampi računa
- Usaglašavanje broja decimala na unosu cene sa brojem decimala cene koja se štampa (ali ne više od 3 decimale)

Verzija 3.06

- Ispravljena stampa teksta "Racun-Otpremnica" na poslednjoj strani dokumenta ako je u podešavanjima označena samo opcija "Racun"
- Ispis totala na pregledu/štampi preostalih dugovanja
- Omogućen unos/izmena datuma prometa dobara i usluga
- Promenjen izgled prozora za registraciju i ulazak besplatnih korisnika i omogućena online registracija
- Programska provera (na zahtev korisnika) aktuelne verzije programa na hardoffice serveru
- Programsko podešavanje User Account Control (UAC), ako za tim postoji potreba, na Windows Vista i Windows 7 operativnim sistemima

Verzija 3.05

- Ispravljena greška u prikazu specifikacije PDV kad je na računu iskazan rabat
- Podebljan ispis (bold) teksta o odobrenom rabatu
- Nova opcija definisanja broja decimala cene bez PDV-a na štampi računa

Verzija 3.04

- Saldo duguje/potražuje na kartici kupaca
- Omogućena opcija otvaranja nove poslovne godine
- Pregled računa i ostalih dokumenata pre štampe

Verzija 3.03

- Korigovan pad programa prilikom odustajanja od poništenja licence posle višestruko pogrešno unete šifre
- Omogućena štampa na memorandumu ako je memorandum bitmap slika (BMP fajl u računaru korisnika)
- Dodato račun i robu primio/izdao ako je Račun-Otpremnica
- Omogućena opcija agencijski mod (rad sa računima za više firmi)
- Omogućena opcija promena poslovne godine

Verzija 3.02

- Dodato polje kontakt kod kupaca
- Dodatak broju računa (mogućnost da se iza broja računa dopiše tekst po izboru korisnika)
- Ispravka ispisa računa na štampi (preklapanje iznosa računa sa zaglavljem stavki)

Verzija 3.01

- Omogućen rad programa u opciji registrovana ili besplatna verzija
- Prilikom pokretanja programa aktivira se prozor za unos podataka firme (ako nisu uneti)
- Aktivirana opcija podesi
- Aktivirana kartica robe i usluga
- Aktivirano stanje zaliha robe
- Aktivirana kartica kupca
- Dodate uplate kupca (u prethodnoj verziji su postojale samo uplate po računima)

Verzija 3.00

Program je na potpuno novoj platformi. Podaci su u potpunosti transparentni, tako da možete instalirati program preko već postojećih podataka. Ipak preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka, pre prelaska sa stare programske platforme na novu. Agencija HARD office ne snosi nikakvu odgovornost ako dodje do gubitka podataka.
Registrovani korisnici stare verzije programa ne plaćaju prelazak na novu verziju programa.
Dana razvoja

Kafa

Linija koda

Zadovoljnih korisnika